top of page

Aydınlatma Metni

ntnlogo.png

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ & KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Amaç

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma  Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince,  NTN Arabuluculuk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi A.Ş (“NTNPARTNERS” veya “Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizlere sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin kişisel veriler topladığını ve işlediğini, bu çerçevede ne tür veriler toplandığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, Şirketimizin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Sizlerin kendi açık rızanız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin kapsamı aşağıda sayılanlar ile sınırlı olmamakla birlikte; ad, soyad, doğum tarihi, kimlik bilgileri, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim gibi verilerden oluşmaktadır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, Şirketimizin insan kaynakları departmanı, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir ve işlenebilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Şirketimizin internet sitesi üzerinden doldurulacağınız talep ve kayıt formları ile online anketler aracılığı ile de toplanabilecek ve işlenebilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım kriterlerinize uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin sizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi, pazar araştırması anketlerinin yürütülmesi, müşteri portföyümüzü ve web sitesi ziyaretçilerimizi analiz edilebilmesi ve arşivlenmesi, Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, personelimizin özlük işlemlerinin yapılması ve ücretlerinin ödenebilmesi, iş başvurularını değerlendirebilmesi,  iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması, yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, verileri doğru ve güncel olmasının sağlanması amaçlarıyla KVKK’nin 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Ayrıca Kişisel Verileriniz, KVKK’nin 5. maddesinde belirtildiği hallerde Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Şirketimiz ile bağlı olan ortaklarımıza, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Veri Sahibi Olan İlgili Kişilerin Hakları

KVKK madde 11 uyarınca kişisel verilerin sahibi olan kişilerin hakları aşağıda belirtilen şekildedir;

 

  • Sahip olduğunuz kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,

  • Kişisel verilerinizin işlenme ihtimalinde buna ilişkin bilgi talep etme hakkı,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

  • KVKK’nun 7’inci maddesinde belirtildiği üzere, KVKK’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,

  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.

 

KVKK kapsamındaki haklarınızı yazılı olarak kullanmanız gerekmekte olup, işbu haklarınızı internet sitemizde (https://www.ntnpartners.com/) bulunan Kişisel Verilerin Korunması bölümü altındaki Başvuru Formu aracılığı ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. 

bottom of page